Obchodní podmínky


1. Obecná pravidla
a) Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.az-eshop.cz. Provozovatel obchodu: Jindřich Makovský, Na stráni 334, 27031 Senomaty, IČ:01855069. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, MěÚ Rakovník
b) Právní řád a režim smluvních vztahů
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem  (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele  (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem,
č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
2. Obchodní nabídka
a) Obchodní nabídka  je určena pro všechny zákazníky.
b) Všechny ceny nacházející se v nabídce publikované  v internetovém
obchodě jsou uvedeny včetně DPH.
c) Prodejce může na základě individuální objednávky zákazníka připravit speciální
nabídku.
d) Konečná kupní cena za zboží je určena podle aktuální sazby této daně
platné ke dni vystavení faktury.
3. Objednávka
a) Objednávky musí obsahovat množství a druh objednávaného zboží vč. kódu objednaného zboží. Objednávky mohou být zaslány  poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu na webové stránce www.az-eshop.cz.
b) Na přání zákazníka prodejce potvrdí přijetí objednávky.
4. Dodací podmínky
a) Prodejce zajišťuje bezplatný dovoz objednaného zboží nabízeného v katalozích na
území České republiky, pokud je hodnota objednávky vyšší než 1 210 Kč. U objednávek, které nedosahují této hodnoty, bude při fakturaci zboží účtován poplatek za dopravné a balné ve výši 182 Kč .
b) Náklady na dovoz zboží, které není uvedeno v internetovém obchodě, nebo akčních
katalozích budou upraveny individuálně na základě dohody.
c) V případě zásilek do 40kg řidič přepravní služby dodá zboží za 1.dveře kupujícího
na udané dodací adrese.V případě těžkých (nad 40kg) či velkoobjemových zásilek nebo zásilek
vyžadujících použití zvláštního zařízení nebo spolupráce několika osob během vykládky, splní prodejce svou povinnost zboží dodat tím, že zboží pouze vyloží z vozidla na místě dodání. Řidič přepravní služby dodá zboží na rampu kupujícího, popřípadě na chodník před domem apod. prodejce ani jím najatá přepravní služba standardně u těchto zásilek nezajišťuje donášku, stěhování do kanceláří, pater, sklepů, skladů apod. Má- li zásilka více než 500kg nebo jeden kus více než 60kg, je příjemce povinen poskytnout zaměstnanci přepravní služby přiměřenou pomoc při vykládce. V případě potřeby je možné sjednat vynášku do vyšších pater, vykládku větších zásilek apod. jako službu navíc na emailu: info@az-eshop.cz.  
d) Obecné dodací lhůty jsou uvedené na webové stránce www.az-eshop.cz. V případě, že zákazník objedná vyšší než obvyklé množství produktu, Prodejce může zboží dodat v jiné než obecné dodací lhůtě. Prodejce dodává objednané zboží v pracovní dny v době od 8 – 16 hod.
e) O termínu dodáni informuje prodejce zákazníka telefonicky nebo emailem, stejně jako o případné změně termínu dodání.
f) Prodejce neodpovídá za nedodržení termínu dodávky, které nebylo způsobeno jeho úmyslným jednáním nebo bylo způsobeno tzv. vyšší mocí.
g) Zákazník je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na písemném dokladu. Neučiní-li tak, je prodejce oprávněn odmítnout zboží zákazníkovi předat. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí dodaného zboží.
h) Dodávka zboží může být rozdělena na dodávky částečné.
5. Fakturace dodávek
a) Prodejce vystaví zákazníkovi fakturu-daňový doklad .
b) Faktura bude doručena zákazníkovi při převzetí zboží nebo bude odeslaná poštou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
6. Platební podmínky
a) Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře nebo v hotovosti při předání zboží. Termín platby určuje smlouva. Nebude-li stanoveno jinak, je zákazník povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 14dnů od převzetí zboží.
b) Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zálohu nebo platbu předem.
c) V případě prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodejci, je prodejce oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.
d) V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodejce.
e) Prodejce je oprávněn předat své pohledávky za zákazníkem k vymáhání třetí osobě.         
7. Slevy
a) Prodejce může poskytovat zákazníkům slevy.
b) Výše poskytnuté slevy závisí na celkové hodnotě zákazníkem nakoupeného zboží, systematických nákupech a hodnotě objednávky.
c) V případě trvalé spolupráce jsou slevy určovány individuálně.
d) Výše poskytnuté slevy je uvedena na faktuře.
e) V případě nákupu již zlevněného zboží se uplatňuje vždy pouze jedna ze slev (smluvní sleva, sleva na výrobku, apod.) a to ta vyšší tak, aby to bylo výhodné pro zákazníka.
8. Záruka
a) Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu - spotřebiteli je ze strany prodávajícího poskytována zákonná záruční doba (u většiny výrobků 24 měsíců), může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. 
b) Záruka běží od data převzetí zboží zákazníkem.
c) Pro uplatnění reklamace je dostačující předložení originálu faktury.
d) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním ani na vady způsobené nevhodným či nadměrným používáním výrobku v rozporu s jeho určením či v rozporu s instrukcemi uvedenými v návodu.
e) V případě oprávněné reklamace prodejce provede opravu nebo výměnu zboží (dodá zboží bez vad).
9. Reklamace, záruční opravy
a) Prodejce převezme reklamované zboží na vlastní náklady.
b) Prodejce provede opravu nebo výměnu reklamovaného zboží nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace s tím, že v případě nutnosti obstarání nezbytných náhradních dílů od zahraničního výrobce se termín může prodloužit.
c) Prodejce může zákazníkovi nabídnout místo opravy nebo výměny zboží slevu z ceny zboží.
d) Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí takovéto zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník převezme, je nezbytné poškození popsat v písemném dokladu o převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemusí prodejce případnou pozdější reklamaci uznat.
e) Reklamaci je zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit poštou nebo
e-mailem.
f) Dodávky zboží pro tento obchod smluvně zajišťuje, za správnost a reklamace zodpovídá: Manutan s.r.o., Provozní 5493/5, Ostrava Třebovice 722 00, IČ: 25820702, DIČ: CZ25820702.
g) V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit prodejci náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodejce vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku                                                                                            10.Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

a) Zákazník má právo od smlouvy písemně odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že vrácené zboží bude v originálním obalu a bez známek používání nebo montáže včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem převzato. Zboží je zákazník povinen zaslat prodejci spolu s průvodní dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem faktury a číslem bankovního účtu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodejce právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Kupující může pro dopravu zboží zpět  využít  speciální služby a to za cenu 150 Kč u zásilek do 40kg, 400 Kč u zásilek nad 40kg. U zásilek nad 300kg bude cena stanovena individuálně podle skutečného dopravného. Aktuální cenu dopravy Vám rádi sdělíme na e-mailu: info@az-eshop.cz.
b) Nárok na vrácení zboží nebo jeho výměnu se netyká zboží dodaného na základě zvláštní objednávky zákazníka, na zboží, které není v katalogové nabídce a na zboží objednané ve velkém množství.
11. Technická pomoc, montáž
Prodejce poskytne zákazníkovi informace nebo technickou pomoc.
12. Ochrana údajů, souhlas s odesíláním reklamy
a) Zákazník souhlasí s tím, aby prodejce uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu, pořízení databáze atd. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit.Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s vyjímkou těch případů, kdy je poskytnutí těchto údajů (např.adresa  a  telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
b) Zákazník souhlasí s odesíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany prodejce v jakýkoliv podobě.
c) V případě, že zákazník bude chtít odvolat svůj souhlas s odesílání neobjednaných reklamních nabídek, má povinnost toto prodejci sdělit písemně.
13. Ostatní podmínky
a) Smluvní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. V případě kolize mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou, má přednost smlouva.
Dne 1. 1. 2014 v Senomatech
Jindřich Makovský

 

Košík

Košík je prázdný

Zašlete poptávku a ušetřete.

  Využijte výrazných slev i Vy.

         Při větším odběru Vám            nabídneme individuální slevu.

       info@az-eshop.cz